top of page

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Begrippenlijst
1.1 Opdrachtnemer: NEWDOGS eenmanszaak met KvK nummer: 88906795 dat zicht bezig houdt met gedragsbegeleiding en individuele training van honden en hondeneigenaren.
1.2 Klant: hondeneigenaar die NEWDOGS wenst in te schakelen inzake (ongewenst) gedrag, opvoeding of training van zijn/haar hond en daartoe opdracht geeft.
1.3 Overeenkomst: een overeenkomst waarbij NEWDOGS zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van de door haar aangeboden diensten.
1.4 Contractperiode : de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van een vooraf bepaalde tijdsduur.

 

Artikel 2 Aangaan van een overeenkomst
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de opdrachtgever zijn gegeven en door NEWDOGS zijn aanvaard conform artikel 2.2.
2.2 Overeenkomst van opdracht komt tot stand nadat NEWDOG per e-mail een bevestiging heeft gegeven op van het ingeonden aanvraagformulier en vervolgafspraken mondeling of via de mail.
2.3 Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting van betaling.
2.4 De vergoeding dient ter plaatse contant of vooraf per bank te worden voldaan. Bij in gebreke blijven vervalt het recht op een behandelplan of training en aanvullende ondersteuning.
2.5 Deelbetalingen van de vergoeding zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door NEWDOGS .
2.6 Indien er korter dan 24 uur voor de afgesproken datum wordt afgezegd wordt 50% van de vergoeding in rekening gebracht.
2.7 Indien door ziekte of overmacht van NEWDOGS een consult of training uitvalt zal deze in overleg en naar mogelijkheden van NEWDOGS verschoven worden.

 

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht
3.1 NEWDOGS voert de werkzaamheden uit naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van vakmanschap. NEWDOGS staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
3.2 De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van NEWDOGS op te volgen.
3.3 Honden, welke gedragsbegeleiding ondergaan of individuele training ontvangen, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten door middel van gangbare periodieke entingen of door middel van een titerbepaling via een dierenarts.
3.4 In overleg met NEWDOGS is het toegestaan dat de klant andere personen meebrengt naar het consult doch uitsluitend op eigen risico van de klant.
3.5 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door NEWDOGS worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

 

Artikel 4 Wijziging en beëindiging van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de contractperiode te verlengen, zullen de partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen conform artikel 2
4.2 Indien beide partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de behandeling daardoor worden beïnvloed. NEWDOGS zal de klant hier zo spoedig mogelijk over inlichten.
4.3 Indien de wijzigingen op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal NEWDOGS de klant hierover van te voren inlichten.
4.4 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van beide partijen is vereist.
4.5 Na overeenstemming van beide partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
4.6 De tussen NEWDOGS en de klant gesloten overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd door:
4.6.a Uitdrukkelijk verzoek van de klant;
4.6.b Overlijden van het dier;
4.6.c Herplaatsing van het dier;
4.6.d Een eenzijdig beslissing van NEWDOGS indien het vertrouwen tussen NEWDOGS en de klant op ernstige wijze is verstoord.
Indien de behandelovereenkomst op eenzijdig verzoek van NEWDOGS tussentijds wordt beëindigd zal zij, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en haar motivatie aan de klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
4.7 Indien de overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden gebracht, tenzij sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit ter beoordeling van NEWDOGS.
4.8 Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:
4.8.a De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
4.8.b De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
4.8.c De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf wegens een strafbaar feit;
4.8.d De wederpartij handelt in strijd met het recht.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 NEWDOGS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten en/of gebreken welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragsbegeleiding of individuele training.
5.2 Deelname aan gedragsbegeleiding of individuele training gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn of haar hond(en).
5.3 Het sluiten van een overeenkomst met NEWDOGS laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van de klant en/of derden voor door het dier aangebrachte schade in de zin van art.6:179 BW.
5.4 De klant wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn of haar hond(en) geldig is.
5.5 NEWDOGS is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragsbegeleiding, tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor NEWDOGS ter zake verzekerd is.
5.6 NEWDOGS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de klant gewenste resultaten.
5.7 Gedragsadvies leidt niet tot aansprakelijkheid van NEWDOGS voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
5.8 NEWDOGS staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

 

Artikel 6 Geheimhouding
6.1 NEWDOGS zal alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk behandelen.
6.2 NEWDOGS zal gemaakt video – en/of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke of mondelinge toestemming van de klant.
6.3 NEWDOGS behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

 

Artikel 7 Copyright
7.1 Alle door NEWDOGS verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van NEWDOGS. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWDOGS worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 8 Geschillen
8.1 Op overeenkomsten gesloten met het NEWDOGS is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page